Enskilt avlopp

Ungefär 10 procent av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda. Vad som menas med ett enskilt avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet som t.ex. tvåkammarbrunn. Majoriteten av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det är viktigt att komma ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav. Om det underkänns är du skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att få det att fungera enligt gällande krav. Tuffa krav som du på bästa sätt möter med hjälp av Ecotechs robusta produkter.

Hur står det till med ditt enskilda avlopp?

Många enskilda avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk på grund av hög ålder eller obefintligt reningseffekt. Om något av detta gäller för ditt avlopp är det med stor säkerhet hög tid att byta:

  • Slamavskiljning finns, men efterrening saknas
  • Avloppet är fel dimensionerat, vilket är vanligt vid ombyggnationer
  • Ditt enskilda avlopp installerades före 1987
  • Vatten finns indraget, men rening saknas
  • Du saknar ett giltigt tillstånd för avloppet
  • Avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • Du sitter fast med en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn

Dags att byta ut ditt gamla avlopp?

Boka in ett kostnadsfritt hembesök på 0927 775 75 eller mejla till info@ecot.se. Vi mäter på plats, ger råd och lämnar fastprisoffert på vårt minireningsverk Ecobox Small. Du har också möjlighet att ta kontakt med våra certifierade återförsäljare. De bistår dig genom alla faser i ditt avloppsprojekt.