Markbädd

En markbädd liknar infiltration men skillnaden är att avloppsvattnet filtreras genom ett konstgjort grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det renade vattnet bort via en provtagningsbrunn. Generellt krävs det en markyta på mellan 20-60 kvadratmeter för att kunna anlägga en fullt fungerande markbäddslösning. Att storleken varierar så pass mycket beror på följande faktorer: markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått. HaV presenterar på sin hemsida ”Faktablad 5, Markbädd” som beskriver vilka krav som ställs för att anlägga en markbädd.

Tänk speciellt på följande:

  • En markbädd kan behövas kompletteras med någon form av fosforavlastning för att rena vattnet från fosfor.
  • Avståndet till grundvattnet är väsentligt
  • Markbädden ska alltid ska vara försedd med en provtagningsbrunn.

Markbädd på burk

Markbädd på burk är en kompakt variant av markbädd som inte kräver lika stor yta. I princip fungerar avloppsreningen på samma sätt i båda fallen. Först avskiljs alla fasta partiklar i WC-vattnet och BDT-vattnet genom att de fångas upp i ett filter. Sedan sker en biologisk rening av vattnet som efterliknar den som sker i naturen .

Fördelen med markbädd på burk är att den tar mindre plats än det traditionella alternativet. Eftersom denna typ av avloppsrening sker i en kompakt konstruktion försedd med lock blir sådant som underhåll och kontroll enklare.