Markbädd

En markbädd liknar infiltration men skillnaden är att avloppsvattnet filtreras genom ett konstgjort grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det renade vattnet bort via en provtagningsbrunn. Generellt krävs det en markyta på mellan 20-60 kvadratmeter för att kunna anlägga en fullt fungerande markbäddslösning. Att storleken varierar så pass mycket beror på följande faktorer: markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått. Men på senare år har det dykt upp nya, kompaktare markbäddsanläggningar som går under benämningen markbädd på burk. Värt att känna till är att markbäddens djup, vanligtvis cirka 2 meter, gör det mycket svårt att anlägga markbäddstekniken på tomter med ingen eller liten marklutning. Därför måste det råda en viss höjdskillnad mellan fastigheten, markbädden och den valda utsläppspunkten.

Tänk på följande:

  • En markbädd kan behövas kompletteras med en kemfällningsenhet för att rena vattnet från fosfor.
  • Markbädden ska alltid ska vara försedd med en provtagningsbrunn.
  • Tekniken har begränsad livslängd (5-7 år) och är inte kretsloppsanpassad.

Markbädd på burk

Markbädd på burk är en kompakt variant av markbädd som inte kräver lika stor yta. I princip fungerar avloppsreningen på samma sätt i båda fallen. Först avskiljs alla fasta partiklar i WC-vattnet och BDT-vattnet genom att de fångas upp i ett filter. Sen sker en biologisk rening av vattnet som liknar den som sker i naturen . 

Fördelen med markbädd på burk är att den tar mindre plats än det traditionella alternativet. Eftersom denna typ av avloppsrening sker i en kompakt konstruktion försedd med lock blir sådant som underhåll och kontroll enklare.