Infiltrationsbädd

När vatten renas i en infiltrationsbädd rinner det genom jordlager och får sen rinna genom marken och ner i grundvattnet. Det sker naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer när vattnet passerar genom jordlagren, vilket tar bort föroreningar i vattnet. En infiltrationsanläggning kan användas för rening av blandat avloppsvatten som renats från urin, eller för enbart BDT-avlopp.

Det är viktigt att marken där man anlägger en infiltrationsbädd är genomsläpplig, så att vattnet kan passerar igenom. Jorden måste också vara ganska finkornig, så att vattnet bromsas upp tillräckligt länge för att kunna renas ordentligt. Vid behov kan man pumpa vattnet till ett ställe som passar bättre för en infiltrationsanläggning.

Eftersom alla de här kraven ställs vid installationen av en infiltrationsbädd, så måste man alltid ta hjälp av sakkunniga, för att försäkra sig om att infiltrationsanläggningen kommer att fungera bra.