Infiltration

En infiltration fungerar som ett naturligt reningsverk och består i huvudsak av tre beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Slamavskiljarens roll är att fånga upp trögflytande slam och fasta partiklar som finns i hushållets avloppsvatten. När denna process är avklarad leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn innan det når själva infiltrationsbädden. Där filtreras avloppsvattnet genom olika jordlager som bryter ner organiskt material och reducerar gödningsämnena kväve och fosfor. Slutligen når det renade avloppsvattnet grundvattnet. Därför är det viktigt att ha tillräckligt avstånd till högsta grundvattennivån samt till brunnar och vattendrag. För att överhuvudtaget kunna anlägga en infiltrationsanläggning krävs väldränerade och luftiga marklager. En infiltration utförd i tät lerjord eller i fuktig mark får normalt en mycket dålig funktion.

Tänk på följande:

  • Utsläpp från en infiltration sker till grundvattnet vilket gör det svårt att kontrollera reningens effektivitet.
  • Vid infiltration av avloppsvatten finns alltid en risk att dricksvattenbrunnar förorenas.
  • En infiltration måste anläggas mycket noga för att fungera bra.