ecotech_red_house_200x1198

Markbädd

En markbädd liknar infiltration men skillnaden är att avloppsvattnet filtreras genom ett konstgjort grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det renade vattnet bort via en provtagningsbrunn. Generellt krävs det en markyta på mellan 20-60 kvadratmeter för att kunna anlägga en fullt fungerande markbäddslösning. Att storleken varierar så pass mycket beror på följande faktorer: markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått. Men på senare år har det dykt upp nya, kompaktare markbäddsanläggningar som går under benämningen markbädd på burk. Värt att känna till är att markbäddens djup, vanligtvis cirka 2 meter, gör det mycket svårt att anlägga markbäddstekniken på tomter med ingen eller liten marklutning. Därför måste det råda en viss höjdskillnad mellan fastigheten, markbädden och den valda utsläppspunkten.

Tänk på följande:

  • En markbädd kan behövas kompletteras med en kemfällningsenhet för att rena vattnet från fosfor.
  • Markbädden ska alltid ska vara försedd med en provtagningsbrunn.
  • Tekniken har begränsad livslängd (5-7 år) och är inte kretsloppsanpassad.